[MEEMMAP] - 网络弹性

Cyber​​ Resilience [PDF]加入我们的官方电报频道在这里进行动机和快速更新订阅我们的YouTube频道,观看励志和新分析视频

[इनसाइट्सइनसाइट्सsthir - 2021]दैनिकदैनिकसेवामुख्यपरीक्षाउत्तरलेखनलेखनअभ्यासअभ्यास:18जून2021

如何遵循安全的倡议?如何自我评估答案?洞察新的安全 - 2020:一年龙时间表सामान्यअध्ययन - 我विषय:प्रथमविश्वयुद्ध,महामंदी。1.महानमहानआर्थिकमंदीकोकोनियंत्रितकरनेकेकौनकौनसेनीतिगतउपकरणमेंलायेगए?क्याक्याआपकोलगताहैहैकिमहामारीकेकारण...

[ದೈನಂದಿನದೈನಂದಿನಪ್ರಚಲಿತ]ದಿನಾಂಕ - 17 ನೇಜೂನ್2021

ಪರಿವಿಡಿ:ಸಾಮಾನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯಪತ್ರಿಕೆ2:1。ಸಾರ್ವಜನಿಕಲೆಕ್ಕಪತ್ರಸಮಿತಿ(PAC)。2.谁ಜಾಗತಿಕಕ್ಷಯರೋಗಕಾರ್ಯಕ್ರಮ。3.ಆಸಿಯಾನ್ಆಸಿಯಾನ್ರಕ್ಷಣಾಮಂತ್ರಿಗಳಸಭೆ(ADMM-Plus)。ಸಾಮಾನ್ಯಅಧ್ಯಯನಪತ್ರಿಕೆ3:1。ಚೆನ್ನೈ-ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಕೈಗಾರಿಕಾಕಾರಿಡಾರ್(ckic)。2.ಒಳನಾಡಿನಹಡಗುಗಳ(ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್)ಮಸೂದೆ。3. ಡೀಪ್ಓಷನ್ಮಿಷನ್ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲುಸಿದ್ಧವಾದ。ಪೂರ್ವಭಾವಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:1。ಜಿಐಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದಜಲ್ಗಾಂವ್ಬಾಳೆಹಣ್ಣು。......

洞察日常时事+ P狗万官网网址万博移动端IB摘要 - 2021年6月18日

Instalinks帮助您超越问题,但与Upsc Prelims和Mains考试的问题相关。这些链接以此“提示”格式可帮助您在您的脑海中框架可能会出现可能的问题(或审查员可能会想象)来自每个当前事件的可能性。Instalinks还将每个问题连接到他们的...

中微子

涵盖主题:科技 - 在科学技术方面的日常生活成就中的发展及其应用和影响;技术泛化与开发新技术。中微子:背景:科学家们表明时空几何形状会导致中微子振荡。(注意:相关技术细节并不重要;但是,你需要知道......