打印友好,PDF和电子邮件

[选项:招生开放] Insightsias Kannada文学可选课程2022

ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್(Insightsias)

ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯಐಚ್ಛಿಕವಿಷಯತರಗತಿಗಳು

ಆನ್ಲೈನ್(在线)ಮತ್ತುಆಫ್ಲೈನ್(离线)ಎರಡೂಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ!!

从:2021年7月2日

费用:25000卢比

模式 :在线和离线(*受政府规范的约束)

按此下载课程时间表

点击这里订阅

00ಶೇಕಡಾ 35-40%ರಷ್ಟುರಷ್ಟುನಿಮ್ಮಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಯಪರೀಕ್ಷೆಯಯೋಗ್ಯಅಂಕಗಳನ್ನುಐಚ್ಛಿಕವಿಷಯಒಂದರಿಂದಲೇ00

ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆಈವರ್ಷವೂಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ಸಂಸ್ಥೆ5ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಬಾರಿಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಬರೆದ,ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯಅನುಭವವುಳ್ಳಹಾಗೂಕನ್ನಡಬೋಧನೆಯಲ್ಲೂಕಳೆದಕೆಲವುವರ್ಷಗಳಿಂದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದನುರಿತಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದನಿಮಗೆಕನ್ನಡಐಚ್ಛಿಕವಿಷಯದತರಗತಿಗಳನ್ನುಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ。ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯಐಚ್ಛಿಕವಿಷಯಕ್ಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾದಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾದಹಾಗುಪರೀಕ್ಷಾಪರಿಣಾಮಕತೆಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದಪರಿಪೂರ್ಣಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಸೌಲಭ್ಯವನ್ನುಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ಸಂಸ್ಥೆಈಮೂಲಕಮೂಲಕ.ಪಿಪಿಎಸ್ಎಸ್ಪರೀಕ್ಷಾಪರೀಕ್ಷಾಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಅನುವು

330ರವರೆಗೂಇದರಅಂಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು2014ರಿಂದ2019ರಸಾಲಿನಲ್ಲಿಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ。ಅಲ್ಲದೇ 2016 ರಲ್ಲಿರಲ್ಲಿಇತರಐಚ್ಛಿಕವಿಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂಸರಾಸರಿತೇರ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ(16%)ಅಲ್ಲದೆಅದೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿ,ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನವರೇಆದಕೆ。ಅಲ್ಲದೆಅಲ್ಲದೆಪ್ರತಿವರ್ಷಸತತವಾಗಿಕನ್ನಡಕನ್ನಡಐಚ್ಛಿಕವಿಷಯದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತೇರ್ಗಡೆಯಸರಾಸರಿಶೇಕಡಾಶೇಕಡಾವಿಷಯದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತೇರ್ಗಡೆಯಶೇಕಡಾಶೇಕಡಾಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಹೆಚ್ಚಿರುವುದುನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನುನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು。

ಆದರೆಇತ್ತೀಚಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿಸರಾಸರಿಅಂಕಗಳಿಕೆಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಬಗ್ಗೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಸಹಜವಾಗಿಆತಂಕಮೂಡಿರುವುದನ್ನುನಾವುಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೇವೆ。ಇದರಬಗ್ಗೆವಿಸ್ತೃತವಾಗಿಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗಬಹುತೇಕವಾಗಿಇದಕ್ಕೆಮೂಲಕಾರಣ——ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಯಸಾಮಾನ್ಯಉತ್ತರಗಳು(静态的答案和依赖现成的笔记),ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಯಅಪೂರ್ಣತೆ,ಹಳೆಯಉದಾಹರಣೆಗಳಪುನರಾವರ್ತನೆ,ವಿಷಯದಮೇಲೆಹಿಡಿತದಕೊರತೆಹಾಗೂಅಗತ್ಯವಾದಉತ್ತರಾಭ್ಯಾಸದಕೊರತೆಎಂಬುದುಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ。

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನುಮನಗಂಡುನಮ್ಮಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯಐಚ್ಚಿಕವಿಷಯತರಗತಿಗಳನ್ನುವಿಶೇಷವಾಗಿಈಕೆಳಗಿನಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ。

ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ:



ತರಗತಿಗಳವಿಶೇಷತೆ:

ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧತೆ- ಪ್ರಪ್ರಥಮಪ್ರಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆವೇಳಾಪಟ್ಟಿವೇಳಾಪಟ್ಟಿಸಹಿತವಾದಕನ್ನಡಐಚ್ಚಿಕ

ಸತತಾಭ್ಯಾಸ- ಪ್ರತಿಪ್ರತಿಪಠ್ಯದನಂತರಹಿಂದಿನಹಿಂದಿನವರ್ಷಗಳಪ್ರಶ್ನೆಗಳಸಮಗ್ರಸಮಗ್ರ

ನಿರಂತರಮಾರ್ಗದರ್ಶನ- ಉತ್ತರಗಳಚರ್ಚೆಹಾಗೂವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಸಲಹೆಗಳು。ತರಗತಿಗಳುತರಗತಿಗಳುಮುಗಿದನಂತರವೂನಿರಂತರವಾಗಿನಿರಂತರವಾಗಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಏಳಿಗೆಗಾಗಿಶ್ರಮಿಸುವಶ್ರಮಿಸುವ

ಅಗತ್ಯವಾದಪಠ್ಯಸಾಮಗ್ರಿ- ಪರೀಕ್ಷೆಯಪರೀಕ್ಷೆಯಬೇಡಿಕೆಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿ,ಸಮರ್ಪಕಸಮರ್ಪಕಸಮಗ್ರಸಾಮಗ್ರಿ(完全更新和全面)。

ನುರಿತಅಧ್ಯಾಪಕವರ್ಗ- ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಯಅಗಾಧ。

ನಾಡು - ನುಡಿಯಬಗೆಗಿನನಿಮ್ಮಅಭಿಮಾನಚಿರಂತನವಾಗಿರಲಿ。ತಾಯಿಭುವನೇಶ್ವರಿಯಕೃಪೆನಿಮ್ಮನ್ನುಯಶಸ್ಸಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿನಡೆಸಲಿಎಂದುಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ。ಶುಭವಾಗಲಿ。

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂಗೆಲ್ಗೆ,ಸಿರಿಗನ್ನಡಂಬಾಳ್ಗೆ

点击这里订阅


如有疑问,请联系:

邮件 :support@insightsias.com

接触:

班加罗尔办公室:7483163074/9380863034

德里办公室:9625668123, 7303318519, 011-495-2020-5

海德拉巴办公室:8688512637


  • 关注我们的官方电报频道这里
  • 订阅我们的官方YouTube频道这里
  • 我们的官方Facebook页面这里